Gwaith a Phrosiectau

Gwaith Hunaniaith ydy hyrwyddo’r Gymraeg.

Mae’r gwaith yn cael ei rannu rhwng 4 maes:

  • Annog pasio’r Gymraeg i fabis a plant ifanc o’r cychwyn cyntaf,
  • Cefnogi teuluoedd i ddefnyddio’r Gymraeg,
  • Dangos i blant a phobl ifanc bod gwerth i’r Gymraeg,
  • Gweithio mewn cymunedau i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

Dyma flas ar rai o brosiectau Hunaniaith ar draws y 4 blaenoriaeth:

Cymhathu Dysgwyr

Mae cydweithredu gyda’n partneriaid yn y sector: Dysgu Cymraeg, Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn a Say Something in Welsh wedi’n galluogi i gynnig cyfleodd i siaradwyr Cymraeg ymarfer eu sgiliau yn y Gymraeg ac i gymhathu i gymunedau Cymraeg.

Yn ystod yr haf a’r hydref 2021 trefnwyd 14 o deithiau cerdded gan Hunaniaith i siaradwyr Cymraeg newydd yng nghwmni siaradwyr mwy medrus; pob un gydag arweinydd lleol gwybodus.

O lethrau’r Rhiw yn Llŷn i strydoedd cefn Bethesda ac o Nanmor ar lannau’r Glaslyn, i ddyffryn Peris ac i’r  Felinheli ar lannau’r Fenai ymunodd 177 o bobl a’n teithiau cerdded.

Yn ogystal â’r uchod, bu i griw selog a brwd gyfarfod yn rheolaidd am Dro & Jangyl yn ardal Llanberis efo Ann Bierd.

Un Dydd ar y Tro

Creodd Leisa Mererid, yr athrawes ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar boblogaidd gyfres o fideos dyddiol i blant fydd i’w cynorthwyo i gynnal llesiant ac iechyd meddwl.

Comisiynwyd y fideos gan Hunaniaith i’w darlledu yn ddyddiol, ddydd Llun tan ddydd Gwener yn ystod y tymor rhwng Ionawr 4ydd a Chwefror 26ain 2021 ar sianel ddigidol AM Cymru.

Fe’u cynlluniwyd i ysgolion ar gyfer y disgyblion ac mae’n bosib i deuluoedd eu defnyddio adref. Bwriad yr ymarferion yw cyflwyno Ioga ac Ymwybyddiaeth Ofalgar (Meddylgarwch) mewn ffordd syml a hwyliog, gan wneud hynny ‘un dydd ar y tro’. Mae gwerslyfr i gyd-fynd a’r fideos a noddwyd gan Wasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad Cyngor Gwynedd.   Cliciwch yma i gael copi PDF.

DARLITH efo KRISTOFFER HUGHES

Darlith Cerridwen efo Kristoffer Hughes
Darlith i archwilio pwysigrwydd CERRIDWEN i’r Traddodiad Barddol Cymraeg a’i datblygiad fel duwies gyfoes  https://www.youtube.com/watch?v=xkgv97pgm7A

GWEITHDAI GWYDDONIAETH gan SBARDUNO ar gyfer oed 7+

 

 

LLWYFAN LLŶN

Llwyfan Llŷn
Bob bore Sadwrn rhwng 14:11:20 – 12:12:20 drwy gyfrwng Zoom cynhaliwyd cyfres o weithdai i roi blas ar bob math o berfformio i 10 plentyn rhwng 8 a 12 oed.  Hwyluswyd  pob un o’r gweithdai gan Anni Llŷn gyda chymorth meistri o feysydd action, dawns, cymeriadu a chanu sioeau cerdd.

GŴYL NANTIAITH
Mewn partneriaeth â Chanolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn  trefnwyd gŵyl eang ei hapêl i ddathlu Calan Gaeaf: 31/10 a oedd yn cynnwys rhaglen o ddigwyddiadau rhithiol fel a ganlyn:

1.       Gweithdy Clocsio efo Tudur Phillips.

2.       Gweithdy Creu Cerdd Ddychrynllyd efo Anni Llŷn

3.       Gweithdy ysgrifennu o brofiad personol efo Angharad Price

4.       Sesiwn goginio efo Laurent Gorce: cogydd Nant Gwrtheyrn sydd wedi dysgu Cymraeg,

5.       Sesiwn efo Huw Brassington yn adrodd hanes ei gampau.

6.       Emma Jones:  Llifon Llawen yn arwain sesiwn ioga i deuluoedd.

7.       Twm Elias yr hanesydd gwerin yn sgwrsio am darddiad paganaidd Calan Gaeaf

Darlledwyd 3 o’r digwyddiadau yn fyw drwy sianel  AM Cymru. A recordwyd 4 digwyddiad o flaen llaw i’w darlledwyd ar yr un sianel.

CYSTADLEUAETH CALAN GAEAF 

Cystadleuaeth Calan Gaeaf 2020
Cafodd syniad ac adnoddau a grëwyd gan Hunaniaith eu defnyddio ar gyfer Cystadleuaeth Calan Gaeaf Cenedlaethol y Mentrau Iaith gan ddwyn i sylw ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw, sef Gwyn ap Nudd. Comisiynwyd fideo yn adrodd stori Gwyn ap Nudd a thraddodiadau Calan Gaeaf Cymreig efo’r storïwr Gwilym Morus-Baird:   https://www.youtube.com/watch?v=64bVHxY0-ck a gofynnwyd i  blant a phobl ifanc fynd ati i greu ac addurno penglog. Bu’r gystadleuaeth yn boblogaidd iawn ledled Cymru a thu hwnt a bu eitem amdani yn nation.cymru https://nation.cymru/news/call-to-ditch-anglo-american-halloween-and-restore-welsh-traditions/

Nonsens a Nodau

Nonsens a Nodau
Comisiynwyd Mair Tomos Ifans i greu cyfres o 10 fideo er mwyn cyflwyno caneuon traddodiadol sy’n addas ar gyfer plant 7-11 oed (a’u oedolion) Teitl y gyfres ydy Nonsens a Nodau oherwydd bod gan y caneuon a ddewiswyd eiriau nonsens, neu iaith y Tylwyth Teg, yn ôl rhai!

Cliciwch y ddolen isod i fynd i Sianel YouTube Hunaniaith i weld y fideo cyntaf sef Migldi Magldi…. https://www.youtube.com/watch?v=wUoqf42BkWI

Gweithdai Celf

Gweithdai Celf Tess Urbanska
Dilynwch y ddolen isod i Sianel YouTube Hunaniaith i weld y cyntaf o’r fideos: https://www.youtube.com/watch?v=4aKPbdeg7J0&t=2s

Archif Gwaith a Phrosiectau

Cofiwch hefyd bod mwy o wybodaeth ar ein tudalen Facebook