Mapiau Hybu’r Gymraeg

Lansio Mapiau i hybu’r Gymraeg

Mae dau fap newydd yn cael eu lansio gan Uned Iaith Cyngor Gwynedd er mwyn  hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y sir ac mae cyfle i bobl leol gyfrannu at yr adnodd er mwyn hybu ein diwylliant ymhellach.

Map Gweithgareddau a Chlybiau Cymunedol Gwynedd.

Bydd y map hwn yn bwynt gwybodaeth hwylus i’r cyhoedd am weithgareddau, cymdeithasau a chlybiau ar gyfer pob oed a diddordeb ar draws y sir, sydd yn rhoi cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg fel rhan naturiol o fywyd pob dydd.

Meddai Gwenllian Williams, Ymgynghorydd Iaith y Cyngor:  “Rydym ni’n lwcus iawn yma yng Ngwynedd bod cymaint o wirfoddolwyr yn trefnu a chynnal gweithgareddau rheolaidd yn ein cymunedau, a hynny yn gyfan gwbl naturiol drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’r grwpiau a’r clybiau yma yn allweddol i gynnal y Gymraeg fel iaith fyw gymunedol.”

“Mae’r map yma yn ffordd o gydnabod a helpu rhannu gwybodaeth am y grwpiau a clybiau yma a gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod lle i ddod o hyd i wahanol weithgareddau o fewn eu cymunedau.”

Bydd posib i unrhyw grŵp, clwb neu gymdeithas sydd yn cyfarfod yn rheolaidd gofnodi eu gweithgaredd a’u lleoliad cyfarfod ar y map drwy lenwi holiadur.  Bydd y wybodaeth yna yn ymddangos ar y map cyhoeddus, fel bod modd i’r cyhoedd chwilio am wybodaeth yn ôl ardal neu math o weithgaredd.

Mae’r Cyngor yn gwahodd unrhyw un sydd yn gyfrifol am grŵp neu glwb o fewn eu cymuned –  boed yn glwb chwaraeon o unrhyw fath, cymdeithas lenyddol neu hanes, cangen Merched y Wawr, clwb darllen neu glwb gerdded –i roi eu manylion ar y map drwy lenwi’r ffurflen benodol sydd ar gael yma:

Map Gweithgareddau Cymunedol – manylion
Cliciwh ar y llun i weld y map
Map Gweithgareddau Cymunedol – gweld y map

 

Gall y clwb neu weithgaredd fod yn addas ar gyfer unrhyw oed, cyn belled ei fod yn cael ei gynnal yn rheolaidd yn hytrach na digwyddiadau unigol.

Map Enwau Lleol

Mae’r ail fap wedi ei greu er mwyn creu cofnod byw o enwau llafar, anffurfiol ar leoliadau a nodweddion daearyddol ledled Gwynedd. Mae’n rhan o waith Prosiect Enwau Lleoedd y Cyngor, ac yn ymgais i greu adnodd hawdd ei ddefnyddio, fydd yn galluogi grwpiau, ysgolion ac unigolion i roi ar gof a chadw rhai o’r enwau unigryw hynny sydd yn bodoli ar lawr gwlad.

Mae’r map ar gael i bawb ei weld ar wefan y Cyngor, ond dim ond trwy gais y bydd modd cyfrannu ar y cychwyn. Mae manylion llawn ar gael yma:

Map Enwau Lleol – manylion
Cliciwch ar y llun i weld y map

Mae’r nodwedd ychwanegu gwybodaeth yn hawdd iawn ei ddefnyddio, ac yn cynnwys lle i roi disgrifiad o’r safle, pwt o wybodaeth gefndirol a hyd yn oed cynnwys llun. Bydd y cofnodion wedyn yn ymddangos ar y map, a’r lleoliadau wedi eu marcio gyda dotyn gwahanol liwiau – yn dynodi gwahanol fathau o nodweddion.

Meddai Mei Mac, y Swyddog Prosiect Enwau Lleoedd Cyngor Gwynedd:  “Mae nifer fawr o hen enwau ar strydoedd, ardaloedd, nodweddion daearyddol, pontydd ac yn y blaen nad ydynt ar fapiau swyddogol, ond eto maen nhw’n cael eu defnyddio ar lafar bod dydd o fewn ein cymunedau. Maen nhw’n enwau difyr ac fel unrhyw enw lle yn cynnwys cyfeiriadaeth gyfoethog o hanes a threftadaeth leol.”

Map Enwau Lleol – gweld y map

Am fwy o wybodaeth:  iaith@gwynedd.llyw.cymru   01286 679629 / 679469