Partneriaid

Mae Hunaniaith yn dibynnu ar gydweithio gydag ystod o bartneriaid er mwyn cyflawni ein gwaith.

I sicrhau y budd mwyaf o fuddsoddiad Grant Hybu a Hwyluso Defnydd y Gymraeg mae Llywodraeth Cymru yn annog Hunaniaith i gydweithio â mudiadau eraill sy’n derbyn cefnogaeth gan y grant.

Yn eu plith mae:

 • Clybiau Ffermwyr Ifanc
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 • Mentrau Iaith Cymru
 • Mentrau Iaith eraill
 • Mudiad Meithrin
 • Merched y Wawr
 • Papurau Bro
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Dysgu Cymraeg
 • Colegau Cymru
 • Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Radio Cymru a S4C
 • Y Canolfannau Iaith a Gofodau Dysgu
 • Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Yn ogystal â’r uchod mae Hunaniaith wedi datblygu partneriaethau cadarn gydag ystod eang o fudiadau, mentrau, a busnesau preifat, i gyflawni’r nod o hyrwyddo’r Gymraeg ar draws yr holl feysydd blaenoriaeth canlynol:

Trosglwyddo’r Gymraeg:

 • Cymraeg i Blant
 • Storiel
 • Y Cyngor Llyfrau

Teuluoedd:

 • Canolfan Deulu Dolgellau
 • Amgueddfa Forwrol Llŷn
 • Gwasanaeth Llyfrgelloedd Gwynedd
 • Gwynedd Greadigol
 • Galeri, Caernarfon
 • mentrau cymdeithasol a chymunedol
 • mentrau a busnesau amgylcheddol
 • artistiaid proffesiynol

Plant a Phobl Ifanc:

 • Adran Addysg Cyngor Gwynedd
 • Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd
 • Ysgolion Gwynedd
 • Siarter Iaith a Strategaeth Iaith Ysgolion Gwynedd
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Sgiliaith
 • MEEE
 • Y Geidiaid
 • Antur Natur
 • Gwerin y Coed
 • Sbarduno
 • Kariad
 • clybiau chwaraeon a gweithgareddau ar ôl ysgol
 • darparwyr gweithgareddau preifat

Cymunedau:

 • Cymraeg Byd Busnes / Helo Blod
 • Llwyddo’n Lleol
 • Menter Iaith Bangor
 • Merched y Wawr
 • Cwmni Theatr Mewn Cymeriad
 • Theatr Derek Williams
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Yr Eglwys yng Nghymru
 • Canolfan Henblas Y Bala
 • Caru Port
 • clybiau golff a pheldroed
 • Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn
 • Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy
 • Neuadd Bentref Abersoch
 • Tafarn yr Heliwr, Nefyn

Dysgwyr:

 • Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin
 • Say Something in Welsh
 • Busnesau lleol
 • Busnesau awyr agored